Uumama umrii isaa guutuu mukarraa hin buune
12/16/2022

Uumamni kun OIingo jedhama. Olingon naannawa bosona jiidhaa oowwaa jiraata. Hedduminaanis mukarraa osoo hin bu’in jirenya isaa geggeeffata. Uumama kana carraan lafarratti arguuf qabnu haalaan xiqqaadha. Yoo akka tasaa mukarraa kufe malee, uumamni kun gara lafaa hin bu’u. Olingon sanyiiwwan garagaraa

Uumama Hogganaa hin qabne
12/14/2022

Barasinghan sanyii bosonuuti. Sanyiin bosonuu kun maqaa biraa kan swamp deer jedhamuunis ni waamama. Kunis uumamni kun hedduminaan lafa caffaatti dhihaatee waan jiraatuuf maqaa kana argate. Maqaan isaa kan barasingha jedhamu ammoo Afaan Hindiitiin moggaafame. Barasingha jechuun ‘Bosonuu gaafa kudha

Tapha waancaa addunyaa bara kanaa Islaamummatu injifate.
12/14/2022

Taphni waancaa addunyaa Qaxar keessatti geggeeffamaa jiru xumuramuudhaaf, yeroo torbaan tokkoo qofatu hafa. Osoo taphichi hin xumuramin garuu, Islaamummaan injifatuu isii mirkaneeffanneerra. Waggoota dabran 20 oliif islaamummaa fi baha jiddu galeessaa akki miidiyaan itti himaa turan kan addaati. Dhu

Horii Gaafaa Keessaa Guddicha
12/08/2022

Uumamni kun Ardii Eeshiyaa keessatti kan argamu yoo ta’u maqaan isaatis Gaur jedhama. Gaur sanyiiwwan bovine (BOOVAAYIN) ykn Horii gaafaa keessaa isa tokko. Ardiin eeshiyaa sanyiiwwan horii gaafaa garagaraa heddu qabaachuun beekkamti.. Sanyiin Gaur sadih akka jiru beekkameera. Sanyiiwwan kunniin sad

Hoolaa Guddina Qamaatiin Harreen Wal Qixaa
12/03/2022

Barruu tanaan yaadaan gara Ardii Eeshiyaa imallee hoolaa bosonaa tokko isin daaw’achiisna. Maqaan isaa Argaalii jedhama. Argaaliin biyyoota Eeshiyaa jiddu galeessaa keessatti kan argamu yoo ta’u, sanyiilee hoolaa bosonaa keessaallee qaamaan isa guddaadha. Guddina qaamaatiin sanyiin hoolaa isa caalu

NASHIIDAALEE

Abdallaah Muhammad_Naa Araarami
01/24/2023

[DISCRIPTION]
Play

01/18/2023

Play

01/12/2023

Play

12/25/2022

Play

VIIDIYOO

Ergaa baga geessanii Ramadaana 1444
Posted on 03/22/2023

play_arrow
See the video

Ramadaana Akkamitti Simanna? Dr Jeylaan H/Khadiir Kutaa 4ffaa
Posted on 03/21/2023

Dhaamsa Addaa Prezdantii Majliisa Oromiyaa Sheikh Jamaal Muusaa irraa.
Posted on 03/19/2023

Ramadaana Akkamitti Simanna? Dr Jeylaan H/Khadiir Kutaa 3ffaa
Posted on 03/18/2023

Simannaa Ramadaanaa : Sheikh Mas'uud Nuuraa Kutaa 5ffaa
Posted on 03/09/2023

Tafakkur

Uumama umrii isaa guutuu mukarraa hin buune
12/16/2022

Uumamni kun OIingo jedhama. Olingon naannawa bosona jiidhaa oowwaa jiraata. Hedduminaanis mukarraa osoo hin bu’in jirenya isaa geggeeffata. Uumama kana carraan lafarratti arguuf qabnu haalaan xiqqaadha. Yoo akka tasaa mukarraa kufe malee, uumamni kun gara lafaa hin bu’u. Olingon sanyiiwwan garagaraa

Uumama Hogganaa hin qabne
12/14/2022

Barasinghan sanyii bosonuuti. Sanyiin bosonuu kun maqaa biraa kan swamp deer jedhamuunis ni waamama. Kunis uumamni kun hedduminaan lafa caffaatti dhihaatee waan jiraatuuf maqaa kana argate. Maqaan isaa kan barasingha jedhamu ammoo Afaan Hindiitiin moggaafame. Barasingha jechuun ‘Bosonuu gaafa kudha

Horii Gaafaa Keessaa Guddicha
12/08/2022

Uumamni kun Ardii Eeshiyaa keessatti kan argamu yoo ta’u maqaan isaatis Gaur jedhama. Gaur sanyiiwwan bovine (BOOVAAYIN) ykn Horii gaafaa keessaa isa tokko. Ardiin eeshiyaa sanyiiwwan horii gaafaa garagaraa heddu qabaachuun beekkamti.. Sanyiin Gaur sadih akka jiru beekkameera. Sanyiiwwan kunniin sad

Hoolaa Guddina Qamaatiin Harreen Wal Qixaa
12/03/2022

Barruu tanaan yaadaan gara Ardii Eeshiyaa imallee hoolaa bosonaa tokko isin daaw’achiisna. Maqaan isaa Argaalii jedhama. Argaaliin biyyoota Eeshiyaa jiddu galeessaa keessatti kan argamu yoo ta’u, sanyiilee hoolaa bosonaa keessaallee qaamaan isa guddaadha. Guddina qaamaatiin sanyiin hoolaa isa caalu

Qurxummii Cabbii Keessa Jiraatu
11/27/2022

Maqaan isaa Beluga whale jedhama. Beluga jechuun akka afaan naannawa Raashiyaatti adii jechuudha. Maqaa kanas bifa gogaa isaa irraa argate. Bifti gogaa isaa kun naannawa Arctic kan cabbiin guutameen wal simaadha. Belugan sanyiiwwan whale keessaa isa ilkaan qabuudha. Akkasumas hidhiin isaa laafaadha.

Tana Quba Qabduu?

Raammoo Bifa Roobaatiin Samii Harca’e
11/29/2022

Roobni rahmata. Rabbiin guddaan rooba nuuf roobee waa biqilche. Kan biqiles ilmi namaatii fi uumamaaleen biraa irraa fayyadamu. Gama biraatiin roobni laga ta’ee yaa’a. Bishaan yaa’es jallifnee itti fayyadamna. Yoo barbaanne dhugnee yoo haajamnes huccuun miicanna. Haa ta’u malee yeroo tokko tokko roo

Nama Osoo Lubbuun Jiru Dogongoraan Awwaalame
11/28/2022

Ilmi namaa zalaalam jiraachuuf hin uumamne. Haga murtaawaa isaaf kennametu jira. Yeroo isaaf kenname kana yoo raawwate gara ganda irraa hafuun hin danda’amnee imala. Duuti jalqabaa wal ajjeesuudhaan jalqabame. Obboleessatu obboleessa ajjeese. Haa ta’u malee eega ajjeeseen booda waan godhu wallaalee

Daa’ima Bineensi Guddifate
11/27/2022

Ilmi namaa hoogganaa dachii tanaati jedhama. Ka humna qabu ka humna hin qabne gabroomsee of jalatti bulchuu danda’a. Akkasumas beeyladoota manaa horsiisee kan fedhu gurguree, kaan meeshaa itti fe’atee yoo barbaades kan qalee nyaatu hedduu qaba. Walumaa galatti ilmi namaa bineensota irratti aangoo ni

ilbiisa guyyaa tokko qofa jiraatee du’u
11/26/2022

Rabbi waan dachiirra jiru cufa yeroo murtaawaaf uume. Hunduu gaafa baallamni isaa gahe du’ee dachiirraa dhabama. Ilmi namaa avreejiidhaan haga waggaa 60 jiraata. Uumamni dhagaa fakkaatu kan Ocean Quahogs (Clams) jedhamuudhaan beekkamu ammoo, wagga 400 ol jiraata. Biyya teenya keessatti Harraagessi u

Bineensa Hin Dulloomne
11/24/2022

Bineensi kun Naked mole rat jedhama. Naked mole rat jechuun, Afaan Oromootiin Hantuuta moluu qaama qullaa jiru jechuudha. Qaamni isaa guutuun rifeensa tuuchaa akka qaama hantuutaa hin qabu. Garuu rifeensa xixiqqaa ijaan hin mul’anne muraasa ni qaba. Rifeensi xixiqqaan kunis faaydaa ajaa’ibaa qaba. B

Aafiyaa

Lilmeen nama dhukkubsitu seenaa tahuuf deemti
10/13/2022

Dawaaleen hammayyaa dhukkuba namarraa akka ittisaniif bifa talaalliitiin kennamanis tahee, kanneen dhukkuba namarra jiru fayyisuu dandahan jedhamanii yaadamanis harki caalu karaa lamaan kennaman. Karaan tokko lilmeedhaan qaama namaa irree, tafa yookaan iddoo biroo waraanuudhaan yoo tahu, kan lammata

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa shirooppota qufaa Afur irratti akeekkachiisa baase
10/06/2022

Gaambiyaa keessatti daa’imman 66 shirooppii qufaa Indiyaa keessatti oomishaman dhuganii akka du’an gabaafame. Kanuma hordofuun Dhaabbanni fayyaa Addunyaa (WHO)n gosa shirooppii qufaa afur irratti of eeggannoon akka godhamu akeekkachiise.WHO’ n akka jedhetti, shirooppota qufaa afur Kaampaaniin Indiya

Dhibee Monkeypox
05/24/2022

Monkeypox dhukkuba darbee darbee muldhatu kan Vaayirasii ‘Monkeypox virus’ jedhamuun dhufu dha. Monkeypox virus-n gartuu vaayirasii keessaa isa tokko. Vaayirasiin jarmii dhukkuba fidu kan garmalee xiqqoo ta’eefi ijaan hin muldhanne, of baay’isuuuf ykn baay’achuufis seelii biraa (kan beeyladaa, binee

Faalama Qilleensaa Fii Naannoo
01/13/2022

Qophii: Abu IbtisaamJijjiiramni qilleensaa addunyaa guututti yaaddoo hamaa tahee jira. Sababaa faalama qilleensaatiif gaaga’ama guddaatu dachii tanarra gahutti jira. Ilmi namaatiifi lubbu qabeeyyiin heddu sababaa faalama qilleensaa miidhaa jabduu keessa kan jiran yoo tahu, rakkoon kun addunyaa guutu

Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu qabna?
04/13/2021

Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu qabna?Akkuma woliigalaatti yeroo Ifxaaraa waan dhangala’aa ta’e fudhachuudha: bishaan, nyaata dhangala’a heddu of keessaa qabu, cuunfaa fuduraa, akkasumallee waan qibaatiin/zeeytiin itti baay’ate waan akka coomaa fa’a dhiisuudha.Lulluuqqiif ykn

Akhlaaqa Gaarii

Jaartii Tee Waa 10 Irratti Hin Dalagin!
11/30/2022

1. Hin Miidhin!Miidhaa qaamaa, miidhaa sammuu, miidhaa diinagdee, miidhaa xinsammuutis isii hin miidhin. Maaliif? Yoo jette Rabbiin ol tahe akki je’e:“Jaartii teeysan haala gaariin wajji jiraadhaa” An-Nisaa: 19Muffasiroonni akki ja’an: haala gaariin wajji jiraadhaa hojii fii jechaanis, haalaa fii am

Irreecha irratti maaltu jedhama?
09/28/2022

“Mareehoo Mareehoo.. Waaqa uumaa waaqa uumamaa, gurraacha garaan garbaa, Tokkicha maqaa dhibbaa, Leemmoo garaa taliilaa, Waaqa saglan Booranaa torban Bareentumaa, Waaqa ciicoo gurraattii, Waaqa bokkuu gurraachaa, Waaqa shanan gadaa Oromoo, Waaqa shanan odaa Oromoo, waan dukkana gannaa keessaa ifa bi

Dubartiin Jaarsaaf if bareechisuu qabdi jechuun maal jechu?
08/31/2022

Irra hedduun dhiiraa waan kana qaceellotti hin hubanne. inumaa dogongoratti hubatan. dhiiraafi dhalaan takka yoo wal fuudhan, hanga baatii muraasaa jireenya gammachuu waliin dabarsan. yeroo san keessatti innis daddafee gara manaa galuuf jarjara. isiinis hanga inni galuuf muddamti. waan qabdu hunda d

Haadhaa fi Abbaatti Tola Ooluu
08/27/2022

Abbaan keenya Aadam (AS) biyyee irraa uumame. Haati teenya Hawwaanis lafee cinaacha isaa irraa argamte. Kana booda ilmaan jidduu isaaniitii argamanii dachii tana guutan. Walumaa galatti argamuu aadamiitiif biyyeen ka’uumsa. Haati teenya hawwaanis Aadam irraa argamte. Ilmi namaa ammoo Hawwaa fi Aadam

Osoo Abbaan Murtii hundi akkana tahee dachiin nagaya taate!
08/09/2022

Islaamummaa keessatti haqni iddoo guddaa qaba. Haqummaan nama hunda walqixa tajaajiluu jechuudha. Haqa muruun ykn murtii dabarsuun waan mana murtii qofaaf kennamee miti. Jiruuf jireenya keessatti mudannooleen heddu kan murtii dhuunfaa barbaadan ni jiru. Kanaafuu muslimni hundi carraa abbaa murtii ta

Gaachana

Faaydaan Qadaratti Amanuu Maali?
10/11/2022

Muslimni tokko qadaratti ni amana. Qadaratti amanuun faaydaa maalii qaba? Rabbiin keenya Subhaanahuu wata’aalaa “innaa kulla shay’in khalaqnaahu bi qadar” je’e. uumama hundahuu haala isaa maluun murtii keenyaan uumnee jirra je’eemii? kanaafuu namni muslimaa tokko uumamni hundi murtii Rabbiitiin uuma

Islaamummaafi Kiristaanummaa Malee Amantiin Biroo Tan Dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW) dubbattu Tami?
10/05/2022

Gaafattuu: Akkam Oolte Dr Zaakir. Maqaan Kiyya Jal jedhama. Baankii Emirates International keessa hojjadha. Gaafiin kiyya kaniin an siif qabu, Amantiilee biraa ta Islaamummaa fi Kiristaanummaan ala jiran keeysaa ta Nabi Muhaammad (SAW)akka dhufuuf taa’u dubbattu tamtu jira?Barruu guutuu sagaleen dha

Rabbi Maaliif Dhufee Rakkoo Dachii Tanaa Hin Furre?
10/03/2022

Gaafataa: Hayee! Akkam oolte Dr Zaakir Naayik. akkasumas hundi keessanuu? Maqaan kiyya Shurinil Paatlii jedhama. Biyya kanatti Reestoraantii maatii qabna. Gaafiin kiyya, akkuma Nuti hundinuu beeknutti, Rabbiin tokkichaa fi Ol aanaadha. Inni…Dhiifama…Isa ykn Isii je’ee Rabbiif Saala kennuu hin barbaa

An gaafii namoota Muslima hin tahinii deebisuu irratti takkaa hin dadhabu!
08/22/2022

Gaafataa: Akkam jirta obboleessa kiyya Jaalatamaa Dr Zaakir. Dadhabdee jirta natti fakkaata. An gaafii salphaa takka qaba. Sikizimii ni beekta. Dhakaan Bu’uura isaa ykn Amritsar Gurmandar Nama Muslimaa Mian mir jedhamuun akka kaahamu godhame. Faallaa kanaatiin namoonni Muslima hin ta’in mana Rabbii

Dubartoota warra dhihaatii fii tan Muslimaa wal cinaatti
08/20/2022

Akka warri dhihaa odeeysutti, dubartiin muslimaa hijaabaan ukkaamamtee gabrummaa jabduu jala jirti. Islaamummaan dubartiidhaaf mirga hin kennu jechaa miidiyaa isaaniitiin lallabu. Gama birootiin Muslimoonni hedduunis; dubartoonni warra dhihaa waan bilisummaa fii jiruu gammachuu keeysa jiran seehan.

Teknoolojii

Siimkaardiin Telefoonaa Hafuuf Deema
10/12/2022

Guddinni teknoolojii guyyarraa guyyatti fooyya’aa deemutti jira. Warshaaleen meeshaa elektirooniksii oomishan hundi waan 5 irratti haalaan xiyyeeffatan. Tokkoffaan guddina meeshaa haalaan xiqqeessuu, 2ffaan ulfaatina isaa xiqqeessuu, 3ffaan Diizaayina isaa bareechisuu, 4ffaan humna xiqqaan akka soch

Teknoolojii Yeroo Balaa Namaaf Dirmatu
09/28/2022

Gama yaada ijootti osoo hin cehin dura waan tokko wal hubachiisuun gaariidha. Yeroo heddu Nuuralhudaa irratti barruulee adda addaa yoo katabnu, jecha konkolaataa jedhu daran jecha Makiinaa jedhu fayyadamna. namoonni heddu maaliif makiinaa jettanii Amaariffaan katabdan jedhanii nuun lolan. Jalqabarra

Dhangala’oowwan haalaan qaalii tahan keessaa muraasa
12/16/2021

Dhangala’oowwan armaan gadii kanneen gatiin haalaan qaalii tahan keessaa muraasa yoo tahan, Gatiin armaan gaditti kaahame hundi gatii gabaa Ameerikaa October 2021 keessa ture tahuu hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Liquid paper (gaaloonni tokko Dolaara 200) gaaloona 1 jechuun Litira 3.7Dhang

Teknoolojii Ajaa’ibaa, Kan Abad hin jijjiiramne.
11/20/2021

Saayintistoonni Ija namaa laalanii kaameraa hojjatan. gurra namaa laalanii Microphone dalagan. allaattii laalanii xayyaara tolchan. waan hunda uumamarraa laallatanii hojjatan. garuu wanti isaan laalan waanuma gubbaarraa mul’atu qofa. uumamni garuu maqoo guddaa namaaf hin mul’anne heddu of keessaa qa

Faana-dhooytuu Apple (Apple AirTag) 
10/19/2021

Yeroo meeqa Furtuu manaa bakka Jiru wallaaltanii rakkattan? Riimoota TV dhabdanii barbaadaa hin oollee? Meeshaan nama jalaa dhokatee dhabamu lakkofsa hin qabu. Kaampaaniin Apple rakkina kanaaf furmaata gaarii qabatee dhufee jira.Apple Airtag Meeshaa kana Afaan Oromootiin “Faana Dhooytuu”jennee yaamu

Seenaa

Tapha waancaa addunyaa bara kanaa Islaamummatu injifate.
12/14/2022

Taphni waancaa addunyaa Qaxar keessatti geggeeffamaa jiru xumuramuudhaaf, yeroo torbaan tokkoo qofatu hafa. Osoo taphichi hin xumuramin garuu, Islaamummaan injifatuu isii mirkaneeffanneerra. Waggoota dabran 20 oliif islaamummaa fi baha jiddu galeessaa akki miidiyaan itti himaa turan kan addaati. Dhu

Seenaa Sheikh Aadam Tuulaa Gabaabinaan
10/19/2022

Maqaan guutuun Sheikh Aadam Ahmad, Hammarroo, Shankoor, Moomad, Usmaan, Halloo, Al Hararii Jedhamuun beekaman. Hundeen isaanii Noolee Gosa Afran Qalloo irrahi. Iddoon dhalootaa godina Harargee bahaa Aanaa Kombolchaa Naannawa Tuulaa jedhamuun beekamu, ganda Usmaan (Shankoor) keeysatti dhalatan. Gandi

Seenaarraa haa barannu
04/20/2021

Qophii: Abu IbtisamRabbi (SW) ergamtoota garagaraa gara dachii kanaa ergee, dhaamsa qajeelaa akka nu biraan gahan taasiseera. Ergamtootaa fi Nabiyyoonni namootuma akka keenyaati. Rakkoo fi gammachuu garagaraa keessa dabarsaniiru. Nutis rakkoo fi balloo isaanii sanirraa barachuu qabna. Kaayyoon nabiy

Kallattii Islaamni Itoophiyaa keessa Babal’ate
06/28/2020

©Ustaaz Gaalii AbbaaboorKutaa 3ffaaGahee godaansi booda sahaabaa Islaama babal’isuu keessatti qabuBooda sahaabotaatii godaantonni Muslimootaa biyya kana irratti wal hordofuu hin dhiifne. Hanguma rakkoon siyaasaa kan akka wal dhabbii dhuma kaliifota sirraawoo turee yookiin rakkoon qabeenyaa kan bara

Kallattii islaamni Itoophiyaa keessa Babal’ateefi mootummaa Islaamaa ijaare
06/28/2020

©Ustaaz Gaalii AbbaaboorKutaa 2ffaaAshaaraa godaansa sahaabaa kan jalqabaafi lammataaBiyyi Habashaa yeroo dachiin Arabaa Muslimoota irratti dhiphattee of keessaa tufte keessa sadarkaa Rabbiin qadara keessatti isiidhaaf ol kaa’een kabajamtee bakka qubannaa dursitoota sahaabaa Nabiyyii (saw)fi da’awaa