Lilmeen nama dhukkubsitu seenaa tahuuf deemti
10/13/2022

Lilmeen nama dhukkubsitu seenaa tahuuf deemti

Dawaaleen hammayyaa dhukkuba namarraa akka ittisaniif bifa talaalliitiin kennamanis tahee, kanneen dhukkuba namarra jiru fayyisuu dandahan jedhamanii yaadamanis harki caalu karaa lamaan kennaman. Karaan tokko lilmeedhaan qaama namaa irree, tafa yookaan iddoo biroo waraanuudhaan yoo tahu, kan lammata

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa shirooppota qufaa Afur irratti akeekkachiisa baase
10/06/2022

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa shirooppota qufaa Afur irratti akeekkachiisa baase

Gaambiyaa keessatti daa’imman 66 shirooppii qufaa Indiyaa keessatti oomishaman dhuganii akka du’an gabaafame. Kanuma hordofuun Dhaabbanni fayyaa Addunyaa (WHO)n gosa shirooppii qufaa afur irratti of eeggannoon akka godhamu akeekkachiise.WHO’ n akka jedhetti, shirooppota qufaa afur Kaampaaniin Indiya

Dhibee Monkeypox
05/24/2022

Dhibee Monkeypox

Monkeypox dhukkuba darbee darbee muldhatu kan Vaayirasii ‘Monkeypox virus’ jedhamuun dhufu dha. Monkeypox virus-n gartuu vaayirasii keessaa isa tokko. Vaayirasiin jarmii dhukkuba fidu kan garmalee xiqqoo ta’eefi ijaan hin muldhanne, of baay’isuuuf ykn baay’achuufis seelii biraa (kan beeyladaa, binee

Faalama Qilleensaa Fii Naannoo
01/13/2022

Faalama Qilleensaa Fii Naannoo

Qophii: Abu IbtisaamJijjiiramni qilleensaa addunyaa guututti yaaddoo hamaa tahee jira. Sababaa faalama qilleensaatiif gaaga’ama guddaatu dachii tanarra gahutti jira. Ilmi namaatiifi lubbu qabeeyyiin heddu sababaa faalama qilleensaa miidhaa jabduu keessa kan jiran yoo tahu, rakkoon kun addunyaa guutu

Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu qabna?
04/13/2021

Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu qabna?

Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu qabna?Akkuma woliigalaatti yeroo Ifxaaraa waan dhangala’aa ta’e fudhachuudha: bishaan, nyaata dhangala’a heddu of keessaa qabu, cuunfaa fuduraa, akkasumallee waan qibaatiin/zeeytiin itti baay’ate waan akka coomaa fa’a dhiisuudha.Lulluuqqiif ykn

PUBG hin taphatinaa!
06/05/2020

PUBG hin taphatinaa!

PUBG’n (PlayerUnknown’s Battlegrounds) geema mobaayila irratti fe’amu yoo tahu, ijoolleen teenya hedduun jaalala Geema PUBG kana akka qaban argine, keessumattu ijoolleen biyya keessa naannawa magaaloota gurguddoo fi biyyoota alaa gara gaaratti jiraatan Dahattee taphataa oolti. PUBG kanaaf maraatee k

Waan balaa nurraa fageessee badhaadhinatti nu geysu beytuu?
04/05/2020

Waan balaa nurraa fageessee badhaadhinatti nu geysu beytuu?

Wantoota gammachuu fi Rizqii fidan keessaa tokko, harka qalleeyyii gargaaruudha. Waanuma qabduun tirsitee isaanif if gad qabuudha.Nama miidhame(Zallamame) cinaa dhaabbachulleen Rizqiin wal afaan nama fiddi.Hadiisatti ergamaan Rabbii Muhammad(SAW) akkana ja’an..هَلْ تُنْصَرُونَ وَتÙ

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. 3
03/13/2020

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. 3

Dr. Nuredin LukeVII. Ka’umsi vaayirasii kanaa maaliidha/eessaa ka’ee?* Dhukkubni VaayirasiiKoronaa yeroo ammaa muldhachaa jiru (COVID-19) kun biyya Chaayinaa, magaalaa Wuhan jedhamtu keessatti ji’a lama hardhaa addaan bahe. Dhukkubsatoonni jalqaba mana yaalaa geeffaman ammoo gabaa foon beeyiladootaf

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19  Lakk. 2
03/13/2020

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19  Lakk. 2

Dr. Nuredin Luke irraaIV. Namni tokko vaayirasichaaf erga saaxilamee turtii yeroo hangamii booda mallattoo dhukkubaa muldhisuu eegala?Namni tokko erga vaayirasichi qaama isaa seenee jiddu-galeessaan guyyaa 5faaf-6faatti mallattoo dhukkubaa agarsiisuu eegala. Haa ta’u malee namoonni tokko tokko turti

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19
03/13/2020

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19

Qophii Dr. Nuredin LukeI. Coronavirus (KoronaaVaayirasiin) maaliidha?KoronaaVaayirasiin gartuu vaayirasii keessaa tokko ta’ee irra jireessaan sirna hargansuu namaa kan miidhudha. Vaayirasiin kun bineensota/beeyladoota irraa gara nama daddarba. San booda nama vaayirasichaan qabame irraa gara nama bir

Koroonaa-vaayras irraa hubannoof
03/04/2020

Koroonaa-vaayras irraa hubannoof

Akkuma beekkamu, dhukkubni Koroonaa-vaayras jalqaba biyya Chaaynaatti mul’ate. Tohannoo mootummaa Chaaynaa ala tahuun biyyoota Addunyaaw 60 ol gahuun isaa ifa. Hanga ammaattis namoota 3,252 guutuu Addunyaa irraa lubbuu galaafatee jira. Namoota 95,141 oltu dhukkuba kanaan qabamee jiruu jibbe. Dhukku

Hadiisa 10 qabeenya Umamaa fi kunuunsa Naannoo  Ilaalchisee
07/11/2019

Hadiisa 10 qabeenya Umamaa fi kunuunsa Naannoo Ilaalchisee

Qophii: Abbaas Ibnul IslamWantoota Yeroo ammaa Addunyaa Cinqaa jiru keessaa tokko haphachuu qabeenya uumamaa fi faalama qilleensaati. Sabaaba faalama qilleensaa mootummoonni Addunyaa walgahanii mariyatu, marii isaanii irratti bu’aan isaanii yoo tuqame osoo walii hin galin adda bahu. Kora biyyoota G2

Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?
08/16/2018

Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?

Namni dhigni isaa A+ taheâž–A+, AB+ kennu danda’a.âž– A+, A-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’aNamni dhiigni isaa O+ taheâž– O+, A+, B+, AB+ ni kennaâž– O+, O- tahe irra immoo fudhatuu ni danda’aNamni dhiigni isaa B+ taheâž– B+, AB+ ni kennaâž– B+, B-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’aNam