Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?

08/16/2018 Maxxanfame

  1. Namni dhigni isaa A+ tahe

âž–A+, AB+ kennu danda’a.

âž– A+, A-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’a

  1. Namni dhiigni isaa O+ tahe

âž– O+, A+, B+, AB+  ni kenna

âž– O+, O- tahe irra immoo fudhatuu ni danda’a

  1. Namni dhiigni isaa B+ tahe

âž– B+, AB+ ni kenna

âž– B+, B-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’a

  1. Namni dhiigni isaa AB+ tahe

âž–AB+ qofaaf kennu danda’a

âž–Gosa dhiigaa hunda irraa fudhatu danda’a.

  1. Namni dhiigni isaa A- tahe

âž– A+, A-, AB+, AB- ni kenna

âž– A-, O- irr immoo fudhatuu ni danda’a

6.Namni dhiigni isaa O-  tahe.

âž–gosa dhiigaa hundaaf ni kenna

âž–O- irra fudhata

  1. Namni dhiigni isaa B- tahe

âž– B+, B-, AB+, AB- ni kenna

âž– B-, O- irraa fudhatuu ni fudhata

  1. Namni dhiigni isaa AB- tahe

âž– AB+, AB- ni kenna

âž–AB-, A-, B-, O- irraa fudhatuu ni danda’a