Jaartii Tee Waa 10 Irratti Hin Dalagin!
11/30/2022

Jaartii Tee Waa 10 Irratti Hin Dalagin!

1. Hin Miidhin!Miidhaa qaamaa, miidhaa sammuu, miidhaa diinagdee, miidhaa xinsammuutis isii hin miidhin. Maaliif? Yoo jette Rabbiin ol tahe akki je’e:“Jaartii teeysan haala gaariin wajji jiraadhaa” An-Nisaa: 19Muffasiroonni akki ja’an: haala gaariin wajji jiraadhaa hojii fii jechaanis, haalaa fii am

Irreecha irratti maaltu jedhama?
09/28/2022

Irreecha irratti maaltu jedhama?

“Mareehoo Mareehoo.. Waaqa uumaa waaqa uumamaa, gurraacha garaan garbaa, Tokkicha maqaa dhibbaa, Leemmoo garaa taliilaa, Waaqa saglan Booranaa torban Bareentumaa, Waaqa ciicoo gurraattii, Waaqa bokkuu gurraachaa, Waaqa shanan gadaa Oromoo, Waaqa shanan odaa Oromoo, waan dukkana gannaa keessaa ifa bi

Dubartiin Jaarsaaf if bareechisuu qabdi jechuun maal jechu?
08/31/2022

Dubartiin Jaarsaaf if bareechisuu qabdi jechuun maal jechu?

Irra hedduun dhiiraa waan kana qaceellotti hin hubanne. inumaa dogongoratti hubatan. dhiiraafi dhalaan takka yoo wal fuudhan, hanga baatii muraasaa jireenya gammachuu waliin dabarsan. yeroo san keessatti innis daddafee gara manaa galuuf jarjara. isiinis hanga inni galuuf muddamti. waan qabdu hunda d

Haadhaa fi Abbaatti Tola Ooluu
08/27/2022

Haadhaa fi Abbaatti Tola Ooluu

Abbaan keenya Aadam (AS) biyyee irraa uumame. Haati teenya Hawwaanis lafee cinaacha isaa irraa argamte. Kana booda ilmaan jidduu isaaniitii argamanii dachii tana guutan. Walumaa galatti argamuu aadamiitiif biyyeen ka’uumsa. Haati teenya hawwaanis Aadam irraa argamte. Ilmi namaa ammoo Hawwaa fi Aadam

08/09/2022

Osoo Abbaan Murtii hundi akkana tahee dachiin nagaya taate!

Islaamummaa keessatti haqni iddoo guddaa qaba. Haqummaan nama hunda walqixa tajaajiluu jechuudha. Haqa muruun ykn murtii dabarsuun waan mana murtii qofaaf kennamee miti. Jiruuf jireenya keessatti mudannooleen heddu kan murtii dhuunfaa barbaadan ni jiru. Kanaafuu muslimni hundi carraa abbaa murtii ta

Adaba Iidaa
04/30/2022

Adaba Iidaa

Ramadaana tokko jennee jalqabne amma gara xumuraatti dhihaannee jirra. Torbaan sadih dura yeroo seenu fagoo nutti fakkaate, amma ammoo isa geggeessuudhaaf qophaayaa jirra. Torbaan dabre kun torbaan kurnan irraa boodati. Yeroo musliimni hundi ibaadaa irratti akkaan jabaatuudhaaf tattaafataa ture. Erg

Adaba I’tikaafaa
04/17/2022

Adaba I’tikaafaa

Torbaan lama dura Ramadaanaa simachuuf of qopheessaa turre. Har’a ammoo geggeessuudhaaf guyyaa lakkaawwataa jirra. Rabbi warra Ramadaana kanaan milkaayu nu haa godhu. Ramadaanni kheeyrii adda addaa heddu qabatee nutti dhufe. Sunnaan ji’a kana keessa dalagamu akka waajibaatti lakkaawama. Waajibni amm

Haqa Haadhaa fii Abbaa
04/15/2022

Haqa Haadhaa fii Abbaa

Rabbiin keenya Rahmata isaatiin gara dachii tanaa akka dhufnu nu godhe. Gara dachii tanaa fedhii teenyaan hin dhufne. Fedhii Rabbiitiin namoota lama irraa argamne. Haadhaa fi abbaa teenyatu sababaa ta’ee gara dachii tanaa nu fide. Abbaan keenya dubartiin tun ilmaan tiyyaaf taati jedhee filatee fuudh

Gabraa fi Gabrummaa
04/11/2022

Gabraa fi Gabrummaa

Hedduun keenya wayta mana barnootaa turrettii waahee daldala gabraa dhageenyee jirra. Ilmi namaa akka meeshaatti magaalaa geeffamee gurgurama. Akkuma looniifi meeshaa gurguranitti, ilma namaa magaalaa keessa dhaabanii gurguran. Achi booda namni mallaqa baasee gabra bitate kun, gabricha isaa kana akk

Dhukkuba Kaayyoo Dhabuu
04/04/2022

Dhukkuba Kaayyoo Dhabuu

Hundi keenya kaayyoo qabna. Namni barumsa baratu, kaayyoon isaa waanuma 2 yookaan guddatu waa 3 hin dabru. Takkaa beekumsa argachuu, takkaa eega baratee booda dalagaa qabatee mallaqa argachuudha. Kana lameeniin ala taanaan, fedhii maatii guutuufi isaaniif ajajamuu qofaaf barata jechu. Sadarkaadhaan

April Fool’s day/Guyyaa Gowwootaa
04/01/2022

April Fool’s day/Guyyaa Gowwootaa

Guyyaan har’aa kun warra lixaa biratti ‘April The Fool’s day’ jedhamuun beekkama. Hiikaan isaatis guyyaa gowwootaa jechuudha. Kunis guyyaa itti wal gowwoomsan waan ta’eef. Namni hundi haga humna isaatiin kijiba uumee nama biraa gowwoomsa. Akkasitti ayyaana kana dabarfatu. Nuti Muslimoonni ammoo waan

Qulqullina
03/31/2022

Qulqullina

Muslimoonni sadarkaa addunyaatti qulqullinaan beekamu. Hawaaasni addunyaa guutuun qulqullinaaf bakka guddaa kenna. Islaamummaan garuu san biras dabree qulqullummaa dirqama godha. Muslimni qulqullina qaama isaa, kan uffata isaa, kan naannoo isaa haalaan eeguu qaba. Ergamaan Rabbiitis (SAW) barbaachis

Firummaa
03/28/2022

Firummaa

Ilmi namaa ammaan tana dachii tanarra jiru kun akkuma tasaa kan argamee miti. Hundi isaatuu bakka irraa dhufe qaba. Rabbiin sababaa godhee haadhaa fi Abbaa irraa argame. Akkasumas obboleessaa fi obboleettii waliin dhalanne qabna. Abbaa fi haati teenya ammoo maatii keessatti dhalatan qabu. Isaanis ob

Baatii Ramadaanaa
03/25/2022

Baatii Ramadaanaa

Alhamdulillaah Rabbil Aalamiin. Jiini ulfaataa fi Kabajamaan nuuf dhufee jira. Magaalaan guddoon bu’aa guddoo keessaa buufannu dhaabatuuf jirti. Magaalaa tana keessatti daldala khayrii daldalachuun qarummaadha. Ramadaanni ji’a Ajrii heddu of keessaa qabu. Kanaafuu ji’a bu’aa guddaan nutti dhufe kan

Uffannaa Muslimaa
03/23/2022

Uffannaa Muslimaa

Uffanni faaya. Uffanni bareedina. Namni uffata ofirraa hin qabne bineensa irraa garaagarummaa hin qabu. Qaamni Rabbiin tolchee nuuf uume kun uffata barbaada. Uffataan malee miidhaguu hin danda’u. kanaaf namni naannoo garagaraa fi biyya garagaa jiru akka isaaf mijaayutti uffata tolfatee uffata. Tarii

Waa 4 Ramadaana Dura
03/20/2022

Waa 4 Ramadaana Dura

Waa Afur Tan Ramadaana Dura Dalaguu Qabnu1ffaa. Faayidaa Ramadaanaa BaruuWaa hunda dura faayidaa fii sadarkaa baatii Ramadaanaa beekuu qabna. Akka yaadni keenya guddatee karoora ibaadaa ol aanaa karoorfannuuf, sadarkaa Ramadaanaa baruun barbaachisaadha. Yoo sadarkaa Ramadaanaa beeyne qaamaa fii qalb

Nagaya Wal gaafatuu
03/17/2022

Nagaya Wal gaafatuu

Islaamummaan nagaya. Amanatii nagaya bu’uura godhachuun nagayaaf ijaaramtee dha. Maqammaan Islaam jedhu nagayaan wal qabata. Ergamaan Rabbiitis (SAW) Nagayaa fi Rahmata qabatanii nutti dhufan. Addunyaa cufaafis nagayaa dhaamanii jiran. Kanaaf namni muslimaa yoo walitti dhufu yeroo hunda nagaya wal g

Doktor Faaximaa
03/10/2022

Doktor Faaximaa

Yunivarsiitii Aleksaandiriyaatti, Proofeesara damee fayyaa kan taate dubartiin takka, gara gola barattoota isii seentee, “Assalaamu ALeeykum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu”jette. Barattoonnis sagalee takkaan Wa’aleeykum Assalaam Waraahmatullaahi Wabarakaatuhu”jedhanii deebisaniif. Isiinis deebistee,

Ollaa Muslimaa
03/08/2022

Ollaa Muslimaa

Muslimni akkuma maqaan isaa ibsutti nama fedhinnaa ofii jala deemu osoo hin taane nama fedhinna Rabbiitiif bitame jechuudha. Rabbi ammoo waan nuuf tolaa fi nu miidhaa cufa isaa adda baasee karaa Nabii keenyaatiin nu beeksisee jira. Gama biraatiinis jiruun nuti amma dachii tanarra jiraataa jirru tun

Manguddoo Kabajuu
03/02/2022

Manguddoo Kabajuu

Anas ibnu Maalik (RA) akkana jechuun hadiisa tokko nuuf gabaase, ‘Manguddoon tokko ergamaa Rabbii (SAW) dubbisuf gara isaanii dhufe. Sahaabonni garuu karaa gad dhiisuufii didan. Kana booda Ergamaan Rabbii (SAW) akkana jedhan, Namni guddaa keenya hin kabajneefi, Namni xiqqaa keenyaaf garaa hin laafne

Barbaachisummaa Yeroo
02/26/2022

Barbaachisummaa Yeroo

Sa’aa barruu tana dubbisaa jirtanitti, umrii isiniif kennamerraa daqiiqaawwan hir’ifamutti jiru. Yeroon amma dabrite tun, abaduu haga nuti dachii tanarraa dhabamnutti hin deebitu. Yeroon, waan hundarra qaaliidha. Ummanni addunyaa tanarra jiru, yeroodhaaf moggaasa adda addaa kennan. Gariin yeroon war

Wal bira dhaabbachuu
02/22/2022

Wal bira dhaabbachuu

Jaarraa 14 dura yeroo Ergamaan Rahmataa (SAW) ergaman, Mushrikoonni Makkaa Ergamaa Rabbii (SAW) fi sahaabota dararaa turan. Inumaahuu Rasuulli (SAW) da’waa isaanii akka dhaabaniif jecha qoqqobbiin gosa banii haashim guutuu irra kaayamee ture. Sababaa qoqqobbii kanaa Warri Bani Haashim magaalaa Makk

Muslimaa fi Miidiyaalee Hawaasaa
02/18/2022

Muslimaa fi Miidiyaalee Hawaasaa

Faaruun hundi kan Rabbii ol aaneeti. Rabbii bara kana nu jiraachisee, wantoota garagaraa akka fayyadamnu nu taasiseeti. Haala ummanni nuun duraa keeysa darban yoo ilaallu, haalli jiruuf jireenyaa akkaan akka nuuf salphate ni hubanna. Waggootuma muraasa dura, baadiyyaa iraa dubartii ciniinsuun qabe g

Qur’aana Kabajuu
02/14/2022

Qur’aana Kabajuu

Qur’aana kabajuu jechuun maal jechuudha? Yeroo heddu jecha kabajaa jedhu yoo dhageenyu, waan san qulqulleessanii kaayuu jechuu qofa nutti fakkaata. Mee dubbii Daa’iin tokko dubbate akka ka’umsaatti haa fudhannuu! “hedduun keenya Qur’aana kabajuudhaaf jecha Kitaabota hundaa ol goonee, mataa kitaabban