IYYAANNOO ⚖Dhaddacha Jaalalaa⚖

Written on 11/02/2018
Nuural Hudaa

⚖Dhaddacha Jaalalaa⚖


🌹In shaa ALLAAH guyyaa arraa iyyannoo dhaddacha Jaalalaa Keessummeessina🌹

Safar 24, 1440
November 2, 2018
Onkololeessa 23, 2011
Guyyaa Jimaataa

Namoonni dhaddacha Jaalalaa irratti iyyachuu barbaaddan, iyyannoo keessan haala gaariin bareechaa qopheeffadhaa. Hayyama Rabbii guddaatiin guyyaa arraa akka sa'aa biyya keenyaatti salaata Jum'aa booda sa'aa 9:30 - 10:00 (3:30PM - 4:00PM) tti iyyannoo keessan qeeballa. 

Namni iyyannoo ergatu maqaa ofii ibsuu qaba. yoo maqaa dhugaa himatuu hin barbannee ammoo, Gabaajeedhaan ibsuu ni dandaya. Fakkeenyaaf A.B jedhee katabuu ni dandaya. Maqaa nama himatuu himuun hin barbaachisu. 

Iyyannoo Barreeffamaafi sagaleetis ni keessummeessina. abbaan fedhe barreeffamaan, ka fedhe sagaleen iyyachuu mirga qaba. 


📱Lakkofsi  irratti iyyatan: +1 816-682-4128 (Whatsapp Qofa)

⌚ Sa'aan itti iyyatan: 9:30 - 10:00 (3:30PM - 4:00PM) qofa. 

🔊 Namni iyyannoo isaa sagaleen erguu fedhu, sagaleen ergamu daqiiqaa 3 caala dheeratuu hin qabu. 


🚫Hubachiisa❗ 
Namni iyyannoo dhiheeffatu nama karaa halaalaatiin bultii jaarrate ykn nama nikaaha hidhate tahuu qaba.  

Raadiyoo Nuuralhudaa
Sagantaa Soora Qalbii

⚖Qophii dhaddacha Jaalalaa ⚖


Namni Qophii dhaddacha Jaalalaa Quba hin qabne liinkii kanarraa haa dhageeffatu. https://youtu.be/7UnEu-xFHbc

Nuuralhudaa
Soora Qalbii Muslimaa