Dhaddacha Jaalalaa Doosee 1ffaa

07/14/2022
Nuural Hudaa


Iyyannoo 1ffaa

An Iyyattuu A.B jedhama. Iyyannoo kiyyas qalbiin dhageeyfattanii akka murtii haqaa naa kennitan kabajaan isin gaafadha. Abbaan warraa kiyya haalaan na jaalata. Aniis onneerraa jaaladha. Waan naaf barbaachisu hunda naaf guuta. Waan isarraa natti irrate takkallee hin qabu. Nagayaan ilmaan tiyya guddifachutti jira. Rabbiin arrii waliin nu  haa filachiisu. Rakkinni an isarraa himadhu tan arra gama dhaddacha kanaa na fidde ammoo, waanuma laaftuudha. An Jaarsa kiyya haalaan waanin jaaladhuuf, yeroo hunda akka bareedee natti mullatu fedha. Inni ganama wayta gara dalagaa deemu, huccuu bareeddu uffatee, shittoo dibatee if tottolchee baha. Galgala wayta manatti galu ammoo, huccuu bareedduu san mulqatee tuuttaa moofaa tokko uffata. Tuuttaan kun yeroo heddu waan miiccameef, ciccituu qofaatu hafeef. Shurufkaan isaatis hin tolu. An haala kanaan isa arguu hin fedhu. Huccuu kana baafadhu jechuun haalaan natti ulfaate. Inni ammoo huccuu kana hedduu jaalata. Yoon itti dubbadhe natti mufachuu hin oolu jedhee sodaadhe. Kanaaf isa dhokadhee gama dhaddacha kanaa dhufe. Kanaafuu iyyannoo kiyya kana dhageeyfattanii murtii haqaa akka naaf murteeysitan kabajaan isin gaafadha.

 

Iyyataa 2ffaa.

An iyyataa B. C jedhama. Iyyannoon kiyyas akka asii gadii kana. Jaartiin tiyya bareeda ija kuulaati. Haalaa amalli isii gaarishoo haftee hin qabne. Waytan hojiidhaaf manaa bahu, hanga manatti deebi’uuf jarjara. Keeysumattuu akkaataan isiin ilmaan kiyya itti naaf kunuunsitu, akka haalaan isii jaaladhu na godhe. Gandi keenya ganda gammachuuti. Hoggayyuu qananii malee rakkina arginee hin beeynu. Gama diinagdeetiin qabeenya guddaa qabaachuu dhabnus, gama nagaya qalbiitiin Taajirtoota irraa boodaati. Rakkinni an isii irraa qabu waan takka qofa. Jaartiin tiyya jaalatamtuun bareedduun, gaariin namaa tun, maatii kiyya hin jaalattu. Keeysumattuu obboleewwan tiyya argaa isaanii hin feetu. Wayta isaan na ziyaaruuf natti dhufan, fuula gammachuutiin hin simattu. Wantin an isii irraa jibbu tana qofa. Waan kana dhiisi yoon jedheen, natti mufattee jiruun teenya diigamtii sodaadhee, iyyannoo dhoysaatiin gama dhaddacha kanaa dhufe. Abbaan murtii dhaddacha  kanaatis, iyyannoo kiyya dhaddacha cufaatiin laalee murtii haqaa akka naaf murteeysu kabajaan gaafadha.

Murtii abbaa murtii viidiyoo itti aanurraa dhageeffadhaa