Dhaddacha Jaalalaa Doosee 2ffaa

07/14/2022
Nuural Hudaa


Iyyannoo 1ffaa

An iyyataa J.B je'ama. iyyannoon kiyyas akka asii gadii kana. haati warraa tiyya jaalatamtuun bareeda ija kuulaati. gama bareedina fuulaatii ana biratti fakkaattuu hin qabdu. haalaa amalli isiitis waan itti hafe hin qabu. walumaa galatti toltuu haalaa amalaati jechuu nin dandaya. gama ibaadaatiinis haalaan jabduudha. yeroo heddu qur'aana qara'uu jaalatti. Soomanas torbanirraa guyyaa 2 dhiistee hin beeytu. rakkoon an isii irraa himachuuf deemu waanuma takka qofa. intalti toltuun bareedduun gaariin tun, ogummaa nyaata godhuu jabaa hin qabdu. nyaanni isiin gootu hedduus natti hin mi'aawu. sababaa kanaaf yeroo heddu nyaata isiin naaf gootu waanuma xiqqoo irraa nyaadhee quufee jira je'ee dhiisa. eega manaa bahee booda hoteelaa nyaata biroo ajajadhee nyaadha. garuu waan kana isitti dubbadhee hin beeku. wayta isiin nyaata gootee natti fiddu, nyaanni kee mi'aawaadhan je'aan. garuu kijibutti jira. nyaanni isiin gootu guyya takkas natti mi'aawee hin beeku. tanaaf iyyannoo kiyya qopheeyfadhee gama dhaddacha kanaa dhufe. Abbaan murtiitis iyyannoo kiyya kana ija shari'aa islaamaatiin laalee murtii haqaa akka naaf murteeysu kabajaanin gaafadha.

 

Iyyannoo 2ffaa

An iyyattuu N.M jedhama. iyyannoon kiyyas akka asii gadii kana. badhaasa Rabbiin kiyya na badhaase keessaa guddichi abbaa warraa kiyya. inni anaaf waa hunda naaf tahe. yeroo gaddu isatu na booharsa. yeroo gammadu isatu daran na gammachiisa. daqiiqaa takkaafis dallansuu tiyya arguu hin fedhu. abbaan warraa kiyya gaariin kun, haadhaafi abbaas hin qabu. Rabbiin Jannataan isaan haa qananiisuuti. an ammoo Rabbiin umriin naa tursiisee haati tiyya lubbuun jirti. garuu biyya adda addaa jirra. abbaan warraa kiyya haadha tiyya hangan ani jaaladhu daran jaalata natti fakkaata. yeroo garii bakkan an hin jirretti itti bilbilee haasoysiisa. yaa ummaa tiyya, yoo rakkina qabaatte naaf himi jedhaan. akkasitti waan isiin rakkatte hunda gargaara. gaafa tokko ummaan tiyya haajaa takkaaf mallaqa barbaaddee natti himatte. yeroo kanatti jaarsi kiyya rakkina mallaqaa akka qabu waanin beekuuf, rakkoo ummaa tiyyaa tana itti himuu hin feene. "Yaa ummaa tiyya, amma nuti mallaqa gahaa hin qabnu, yeroof mallaqa garuma birootii barbaadi" jedheenii telefoona cufe. guyyaa muraasa booda jaarsi kiyya dubbii tana nama biroorraa dhagahee hedduu natti dallane. akkamitti rakkoo isii na dhoysita. yoo mallaqa dhabnes nama biroo irraa fuunee erguufii qabna malee akkamitti isii hoongeysina jedhee naan lole. dubbiin tun hedduu natti ulfaatte. silaa rakkoon ilma namaa hin dhumtu. adaduma ummaan tiyya mallaqa barbaadduun mallaqa fidi jechuun natti ulfaate. gama birootiin jaarsi kiyyas rakkoo ummaa tiyyaa akka isa dhoysu hin fedhu. waan hundaaf mallaqa ergi jechuun tun way jaalala inni ummaa tiyyaaf qabu tana hirristii jedhee sodaadhe. gama kaaniin rakkoo ummaa tiyyaa isa dhoysuunis waan hin taane. jaarsi kiyya natti dallana. dubbii tanaaf furmaata dhabnaan iyyannoo kiyya qopheeffadhee gama dhaddacha jaalalaa dhufe. iyyannoon kiyya kana. murtii abbaa murtii eega.

Murtii Abbaa murtii viidiyoo itti aanurraa dhageeyfadhu