Gaafii 1.2. Biyya takka takka keessatti horiin qabrii keessa oola. akkasumas karaa keessa baafatanii irra deeman; wanni akkanaa kun isilaamummaa keessatti akkami?

01/13/2017

Yaa jara teenya, Nabiin keenya akki jedhan SAW, namni tokko eega du’ee yeroo awwaalamu ta’uu, eega awwaalamee ta’uu, kabajamuu qaba. Qabriin kabajamuu qabdi, karaan irra baafamuu hin qabu, horiinillee irratti tikfamuu hin qabu. Bikka jirtan hundattuu, mee naannoo takka warreen jirtan Rabbiif jecha walitti gumaanfadhaa qabrii teeysan dallaha itti ijaaraa. Hedduu qabrii keessaahu qabriin biyya Afrikaa keessa jirtu hedduu kabajaa dhabde. Sanbira kutaniii, Awliyoota jedhanii hujubaa gurgurdaa tokko tokko ka achi keessa jiruuf walgahanii qabrii irra taa’an fa’atu jira. Qabriin kabajamuu qabdi ammo, tika horii osoo hin ta’in, akka daggala taatee achi keessatti badiin hin hojjatamneef muka irraa ciruuf citaa irraa haamuun, osoo gubbaa qabrii irra hin dhaabbanne wama takkallee hin qabu. Ammo keessa taa’uun, keessatti Rabbi kadhanna jechuun, keessatti horii tiysuun kabajaa qabrii irraa fuudhuudhaa.  Akkasumas, warren addunyaa irraa gale kana isaan miidhuudha.

Dr. Liwaa'ulislaam