Gaafii 1.6.Ummanni Kaafiraa Maaliif nabi Iisaa qofa jala deeman?

01/13/2017

Nabi Iisaa wanti Kuffaarri dhugeeffataniif warri dhugeeffate warruma akka kiristaanaati warri yahuudaa hin dhugeeffannee ni kijibsiisanillee waa hedduu irra kaayan isaafii Maryamiinillee. Duuba tanaafuu ummanni kiristaanaa ammoo waan ummatni yahuudaa isa akkas godhaniif jecha isaanillee nuuf jecha lubbuu isaa wareegee jechuudhaan dhaamsa hin jirreefii kijiba phawuloos namtichi jedhamu diinii kiristaana seenee balleesseef jecha sababa kanaaf karaa godhatanii qabatanii namni nutti ergame ka kitaaba keenyaan ergame ka nuuf jecha wareegame isa jechuudhaan sheeyxaanni karaa kijibaa karaa hin jirree fahamsiisee isaan gartanii fudhatan jechu. kuffaara cufaa mitii warra kirstaanaa qofatu fudhate. Yahuudaafii Buhuziyootaafii warri waan biraa gabbaraa jiru nabi Iisaa hin fudhanne jechu. Rabbiin SW aayata quraana keessatti ka dubbate ni hambifna jiruu tantee, seenaa kankee, si’ii fi warra si booda hafutti ni hambifna jechaa Rabbiin Zikriin isaa akka dubbatamu taarikni isaa akka dubbatamu waan godhee jiruuf jechu. Taarika san waan isaan kijiba hedduu irra kaayanii akkasitti fudhataniif ufiifuu irratti waldhabanii kaan ilma Rabbiiti jedhaa, kuun isatuu Rabbi jedhaa, kaan ammoo warri hawaariyoota qoodni sadaffaa inni gabricha Rabbiiti malee Rabbiillee mitii  ilma Rabbiitillee mitii jechaadhaan wanni saditti qoodamaniif qissaan isaa waan dheertuu taateef waan ammallee taarikni isaa gartee, muu’jizan inni ittiin dhufellee, muu’jizaa nama du’e fayyisuu, muu’jizaa nama barasa fayyisuudhaan haala akkanaa kanaan waan beekameef jecha qissaan dheertutu jiraa gabaabsinee yoo kennine kana fakkaata wanni isaan nabiyyoota biraa dhiisanii nabiyyullahi Iisaa qofa keessaa addatti baafataniif Mu’ijizaalee kanniiniif jecha. Kanaaf diiniin keenya ammoo Nabiyyoota ergaman 25 quraana keessatti dubbatame; 124000 keessaa jechuudhaa akka hadiisni dubbatee jara,  kana keessa  25 Qur’aanatu dubbate nam tokko osoo hin hambisnee itti amanuu qaba namni mu’uminaa. ammoo akka shari’aatti namni jala deemnu Nabi Muhaammadiin ﷺ qofaa jechaan kanaaf nuuf sabate jechuudha.

Sheekh Alii Jimmaa