Jaarsi Adaadaa tiyyaa harka na fuudhuu dandahaa?

03/25/2017

Yaa gabritti Rabbii, waa hunda dura wanni beekuun nurra jiru, nama akkamtu narratti haraami nama akkamtu narratti halaalii dhiraa dhalaanuu tana beekuu qabna. Kanaaf jecha ka adaada tee fuudhe, ka obboleettii tee fudhe, ka haboo tee fuudhe, ka wajjiin baratte ka olla keetii kun cuftinuu ajnabi. Waan abbaa kee adeera kee, eeysuma kee, obboleeyyan kee, abbaa jaarsa keetii, jaarsa kee, jarreen kana malee wanni jiru, obboleessi jaarsa keetiillee akkuma san  ilma adeera kiyyaatii ka jedhanilleen  haraam calla isa harka fuudhuun.

 

Dr.Liwaa’ulislaam