Ilmi adeera kiyyaa  jaartii qaba, isaan wajjiin hajjii godhe. Hajjiin tiyya sun akkami?

03/25/2017

Yaa gabrittii Rabbii,  wanti beekuu qabdu, ahkaama shari’aa keessatti, shuruuxni hajjiidhaa shani, shanan kana keessa namni tokko islaamummaa qabaachuu, ta lammeessadhaa namni kun ballagu dhalaafi dhiira keessattis, ta sadeessadhaa sammuun fayyaa ta’u, Afreessaan bilisummaa qabaachu, bilisummaa alaabaa tanaa miti. Karaa nagaya ta’een waa hundaafuu rakkinni tokko si tuquun dhabamuu. Fakkeenyaaf heeraaf seera guuttatee akka addunyaan itti deemtutti baasabooraaf waan akkanaa kana qabaachuu kana. Ta shaneessadhaa dandeettii qabaachuudha. Dandeettiin dhiiraaf dhalaa keessatti waan waliin qabantu jira. waan waliin hin qabnetu jira. Fakkeenyaaf fayyaa, siinqii, karaan nagaya ta’uu, kana keessatti dhiiraaf dhalaanis tokkuma. Ammoo dhalaan wanni dhiirarraa kophaa qabdu nama isii wajjiin deemu ka wajjiin dhalatte, waani kun hin jirreen umraa haa ta’uu hajjii haa ta’uu waajiba waan sirratti jiru Rabbiin sirraa buusee sababa nama wajjiin gootu dhabuutiif. Kanaafuu ilmi adeera keetii ajnabi si fuudhuu danda’a. kanaaf jecha garuu dangaa cabsitee, daangaa cabsuun kee sun hajjii tee qeebalama hin dhoorku. Rabbi sirraa haa qeebalu ta ganaatiif itti hin deebi’in.

 

Dr.Liwaa’ulislaam