Geeleen (Hiriyaan) tiyya takka huccuu Amaanaa na biratti dhiiftee eega dhabamtee amata tokkoofi wahi. maal godhutu narra jira?

03/25/2017

Amaanaan irrra Jabduu waan Rabbiin jabeesseeti. isii tana qabaa jedhee dachii samii irra fidee waa hundinuu diddee ilmi namaa baadhate. Amaanaan xiqqoo guddoo hin qabdu. garuu, wanni gartee akka huccuu takkaahuu wanni rakkinna nama san irra hin fidne, ka sirrattillee humaa hin fidne hamma dandeettiin tantee dandeessu eeguu, nama san amaanaa jabeessitee baatii jaha hanga amata tokkoo eeguun dirqama. Yoo wanni sun ammoo waan humaa keessa hin jirre huccuu xixiqqoo dullattii taate, baatii jaha eeydee yoo dhabde bakka keeyrii geessitee isiidhaaf sadaqachuu ni dandeessa. Ammoo yoo Rabbiin wal isin garsiise waan san si eegee dhabeetiin siif sadaqadhe yoo jaalatte jaalattee yookiin ammoo siifin kafala jechuu qabda.

Dr.Liwaa’ulislaam