Intalti dhalaa takka ganama yooniiifii wallaalaan zinaan irraa arkamte, zinaa san dhoksitee yoo  nikaha godhatte akkam?

03/25/2017

Zinaan irra gurguddoo diilii irraahi waan namni akkanatti laaftutti gaafatu tanaa miti. Yoo siif gurbaan sun dardara taatan hukmii shari’aatti, dhibba isin garafanii amata tokko biyyarraa isin fageessu. Yoo isin lachuu fuutanii jiraattan taate murtiin teessan isin ajjeesu. Waan doowlaan islaamaa hardha hin jirreef jecha, wanni isin irra jiru. Nikeenyi keessan sun baaxili, zinaa gubbatti nikeenyi hin hidhamu, tanaaf jecha wanni isin irratti jiru, yeroo tana irraa eegaltee addaan bahu, yoo xiqqaatte baatii takkarraa hamma baatii sadii adda teessanii, toowbaa qulqullii toowbattanii nikaha keessan hidhachuu ni dandeessan. Rabbiin hulaan toowbaadhaa bana jedhe. Namni zinaan irraa argamte yoo toowbate toowbaan isaa ni qeebalamti jechu. Ammoo beekaa zinaa godhanii nin toowbadhaa miti. ani kanarraa dubbachaa hin jiru. Nama wanni akkasii wallaalaan ykn dogongoraan irraa arkamte kafartee akkanumatti du’uu qabda hin jennuun, akkanumatti eega zinaa takka gootee hin heeruminii du’i hin jennuun, isaanis akkanumatti eega zinaan sirraa arkamee fuuni sirratti haraami hin jennuun, waan toowbaan jirtuun. Isaan lameenuu towbatanii wal fuudhuu ni danda’u.

Dr.Liwaa’ulislaam