Jama’aan Gaaddisa Islaamaa Sheikh Muhammad Waadootiif badhaasa gumaache
12/03/2023

Jama’aan Gaaddisa Islaamaa Sheikh Muhammad Waadootiif badhaasa gumaache

Gaaddisni Islaamaa jaarmaya biyya Keniyaa Magaalaa Naayiroobii keessatti jaaramee yeroo dheeraaf hawaasa Muslima Oromoo tajaajilaa jiru yoo tahu, yeroo heddu hayyoota gurguddoo biyyoota adda addaa irraa afeeruudhaan sagantaa da’waa gurguddaa qopheessuudhaan beekama. dabalataanis Madrasaan Gaaddisa I

Haleellaan Gazzaa irratti raawwatamu irra deebiin jalqabame
12/01/2023

Haleellaan Gazzaa irratti raawwatamu irra deebiin jalqabame

Waraanni Israa’el akkuma dhaadatetti haleellaa Gazzaa irratti raawwataa ture, boqonnaa guyyootaatiin booda itti deebi’eera. Akka dubbii himaan waraana Israa’el jedhetti, haleellaan kun kan duraanii caala cimee itti fufa. Kanaanis ganama harraa irraa jalqabee nannawa garagaraatitti haleellaan xayyaar

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 833, November 27, 2023
11/28/2023

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 833, November 27, 2023

RAADIYOO NUURALHUDAASoora Qalbii Muslimaa✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪SOORA QALBIISagantaa 833ffaaNovember 27, 2023✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ Dhaddacha Jaalalaa 193 Tafakkur Tana Quba Qabduu: Rakkoo bishaan dhugaatii Gazzaa✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪DownloadLiinkii Xiqqaa

Gareen lachuu yeroo boqonnaa kana dheeressuu fedha qabu
11/27/2023

Gareen lachuu yeroo boqonnaa kana dheeressuu fedha qabu

Walii galteen waraana yeroof dhaabuu Hamaas fi Israa’el jiddutti godhame harra goolabama. Haa ta’u malee gareen lachuu yeroo boqonnaa kana dheeressuu akka barbaadan beeksisaniiru. Hamaas ammas dabalataaf guyyaa afuriif waraanni akka dhaabbatu barbaada. Israa’el garuu guyyaa tokko tokkoon qofa deemuu

Hamaas fi Israa’el Guyyaa afuriif waraana dhaabuuf walii galan
11/22/2023

Hamaas fi Israa’el Guyyaa afuriif waraana dhaabuuf walii galan

Haleellaa fi wal waraansa guyyoota 47tiin booda Hamaas fi Israa’el waraana guyyoota muraasaaf dhaabuuf walii galaniiru. Jaarsummaa Qaxar fi Masriin geggeeffamaa kan ture yaadni yeroofis taatu waraana dhaabuu jedhu guyyaa kaleessaa walii galameera. Waraanni kun guyyaa afuriif kan dhaabbatu yoo ta’u,

Yeroofis taatu Gazzaa irraa waraanni dhaabbachuu danda’a
11/21/2023

Yeroofis taatu Gazzaa irraa waraanni dhaabbachuu danda’a

Jaarsummaa Qaxariin kan taasifamaa jiru walii galteen waraana dhaabuu yeroofis taatu dalagaa irra ooluu akka danda’u himameera. Guyyaa harraatis walii galteen kun ifa taasifama jedhamee eeggama. Hoogganaan Hamaas Ismaa’el Haniyyee “Walii galtee irra gahuuf dhihaannee jirra” jechuun himeera. Waraanni

Mana baruumsaa keessatti Falasxiinonni 50 ajjeefaman
11/18/2023

Mana baruumsaa keessatti Falasxiinonni 50 ajjeefaman

Israa’el haleellaa harra gara barii ganamaatti raawwatteen yoo xiqqaate falasxiinota 50 ta’an mana baruumsaa keessatti ajjeefteerti. Haleellaan harra ganamaa kun osoo namoonni rafan kan raawwatame ta’uun isaa miidhaan cimaan akka dhaqqabu taasiseera. Haleellaan Mana baruumsa Al Fakhuuraa kan kaampii

Ajjeechaan Falasxiin irratti raawwatamu itti fufeera
11/17/2023

Ajjeechaan Falasxiin irratti raawwatamu itti fufeera

Mootummaan Israa’el Gazzaa irraa waan hunda addaan kutee jira. Tajaajilli telefoonaa bakka hedduu hin jiru. Ministeerri fayyaa biyyattii odeeffannoo barbaadu sassaabuurratti hedduu rakkateera. Aljaziiraan gama isaatiin kutaawwan Gazzaa garagaraa irraa odeeyfannoo tokko tokko sassaabuun gabaasuurratt

Waraanni Israa’el kibbattis haleellaa hammeessee itti fufeera
11/14/2023

Waraanni Israa’el kibbattis haleellaa hammeessee itti fufeera

Erga waraanni Israa’el haleellaa gara jabinaa Gazzaa irratti raawwatuu jalqaberraa kaasee, ummanni gara kibba Gazzaa baqatuu irratti argama. Mootummaan israa’elis jiraattonni Gazzaa kaabaatti argaman gara kibbaa akka baqatan ajaja irra deddeebiin dabarseera. Kanuma bu’uura godhachuun lammiileen Gazz

Gazzaatti Hospitaalonni lama cufaman, Al Shifaa’ marfameera
11/13/2023

Gazzaatti Hospitaalonni lama cufaman, Al Shifaa’ marfameera

Waraanni Israa’el Gazzaa keessatti waan hambisaa jiru hin qabu. Gamooleen jireenyaa haxaawamanii dirree qulqullutti deebifamaa jiru. Masjiidonni Rabbii diigamanii jiru. Bu’uuraaleen misoomaatis barbaddeefamee jira. Silaa waraanni hin barbaachisu. Ammoo Yeroo waraanaatti wanti akkaan barbaachisuu fi

Waraanni Israa’el Hospitaalota irratti haleellaa raawwate
11/10/2023

Waraanni Israa’el Hospitaalota irratti haleellaa raawwate

Kamisa kaleessaarraa jalqabee haleellaan waraanni Israa’el Hospitaalotarratti raawwatu hammaatee itti fufeera. Namoonni hedduun qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’anii hospitaala keessatti daheeffatanii jiran. Warri haleellaa misaa’elaatiin miidhames hospitaalootuma keessatti wal’aanamaa jira. Ha

Janiinitti lammiileen Falasxiin Sagal ajjeefaman
11/09/2023

Janiinitti lammiileen Falasxiin Sagal ajjeefaman

Waraanni mootummaa Israa’el haleellaa fi duula ummata Falasxiin irratti raawwatu hammeessee itti fufeera. Gazzaa irratti guyyuu boombiitu rooba. Guyyuu daa’immanii fi dubartoota akkasumas maguddootatu ajjeefamaa jira. Gama biraatiin waraana Hamaas waliinis karaa lafootiin wal waraanuurratti argaman.

Dr Zaakir Naayik Falasxiin gargaaruuf waadaa seene
11/08/2023

Dr Zaakir Naayik Falasxiin gargaaruuf waadaa seene

Daa’iin beekkamaan Islaamaa Doktor Zaakir Naayik ummata Falasxiin mallaqaan gargaaruudhaaf waadaa seenee jira. Doktor Zaakir Naayik diina Islaamummaa dura dhaabbatee, gaafilee adawwiin Islaamaa gaafataniif deebisaa kennuudhaan beekama. Akkasumas namoota haqa barbaadaniif deebii quubsaa kennuudhaan k

Lammiileen 10,000 ol ji’a tokko keessatti ajjeefaman
11/07/2023

Lammiileen 10,000 ol ji’a tokko keessatti ajjeefaman

Waraanni Israa’el, Gazzaa irratti boombii roobsuu eega eegalee ji’a tokko caalee jira. Ummata Gazzaa lafa xiqqoo irratti hacuucamee jiraatus humnaa ol miidhee jira. Ji’a tokko keessatti haleellaa xayyaaraa fi misaa’elaan raawwatame Kanaan lammiileen Falasxiin kan Gazzaa jiraatan 10,022 ajjeefamanii

Ameerikaan doonii niwkulara baatu ergite
11/06/2023

Ameerikaan doonii niwkulara baatu ergite

Haleellaan waraanni Israa’el Gazzaa irratti raawwataa jiru ji’a tokko caalee jira. Haleellaan kun hammaachuu malee laaffachuu hin garsiisne. Halkan kaleessaatis misaa’elonni hedduun Gazzaa irratti darbamanii bulan. Haleellaan kun ganama harraatis itti fufee jira. Haleellaa kaleessa galgala raawwatam

“Gazzaa irratti Niwkularri haa dhoofamu” Ministera Israa’el
11/05/2023

“Gazzaa irratti Niwkularri haa dhoofamu” Ministera Israa’el

Hoogganaan Ministeera Hambaalee Israa’el, Amichaay Eliyaahuu, Gazzaa irraa namni hundi haxaawamee akka baafamu gaafate. Miseensa garee finxaaleeyyii Yahuudaa kan ta’e Eliyaahuun haasawa raadiyoo Israa’el tokko waliin taasiseen, “Falasxiinonni Gazzaa jiran hundi baafamanii, gammoojjii tokkotti ykn am

“Sosochiin lafaatuu hagana hin ulfaatu” jiraattoota Gazzaa
11/03/2023

“Sosochiin lafaatuu hagana hin ulfaatu” jiraattoota Gazzaa

Waraanni Israa’el Gazzaa irratti duula taasisaa jiru cimsee itti fufeera. Taankii fi meeshaalee waraanaa jajjabaan manaa fi karaa caccabsaa Magaalaa Gazzaa marsanii jiran. Xayyaarri waraanaa ammoo Gazzaa irratti haleellaa qilleensa gubbaan taasisus jabeessee jira. Halkan kaleessaa Jabaliyaa, Bureeyj

Gazzaatti Lammiileen 195 ajjeefamanii, 120 dhabamaniiran
11/02/2023

Gazzaatti Lammiileen 195 ajjeefamanii, 120 dhabamaniiran

Haleellaan xayyaaraa fi Misaa’elaan Gazzaa irratti waraanni Israa’el geggeessu hammaatee itti fufeera. Duulli lafoodhaan geggeeffamaa jirus jabaateera. Lammiileen nagayaa lubbuun isaanii galaafatamaa jirus bifuma saniin ol ka’aa jira. Haleellaa waraanni Israa’el buufata baqattoota Jabaliyaa irratti

Gazzaatti Lammiileen 100 ol bakka tokkotti ajjeefaman
11/01/2023

Gazzaatti Lammiileen 100 ol bakka tokkotti ajjeefaman

Waraanni Israa’el haleellaa guyyaa kaleessaa gamoo kaampii baqattoota Jabaliyaa keessatti argamu irratti raawwatteen namoon 100 caalan ajjeefamanii jiran. Hedduun isaanii caccaba gamoo jalatti awwaalamanii waan jiraniif lakkoofsi kun dabaluu akka danda’u ministeerri fayyaa Falasxiin ibseera. Israa’e

Waraanni Gazzaa irratti taasifamu hin dhaabbatu
10/31/2023

Waraanni Gazzaa irratti taasifamu hin dhaabbatu

Muummichi Ministeera Israa’el, Benjaamin Netaniyaahuu, waraanni Gazzaa irratti godhamaa jiru hin dhaabbatu jechuun dubbate. “Waraanni kun yoo gareen Hamaas barbaadaye qofa dhaabbata malee, wanti waraana dhaabuu jedhu hin jiru. Osoo addunyaan guutuu waraana dhaabuurratti walii galellee nuti waraana h

Waraanni Israa’el Falasxiin irratti geggeessitu babal’ataa jira
10/30/2023

Waraanni Israa’el Falasxiin irratti geggeessitu babal’ataa jira

Haleellaan Israa’el bulchiinsa Falasxiin fi Gazzaa irratti raawwattu kallattii hundaan hammaatee itti fufee, gara biyyoota ollaatis tarkaanfataa jira. Akka Ministeerri Fayyaa Falasxiin ibsetti, kutaa bulchiinsa West Bank, magaalaa Jenin irratti duula waraanni Israa’el geggeesseen namoonni ajjeefaman

Haleellaan Gaazaa irratti raawwatamu cimee itti fufeera
10/28/2023

Haleellaan Gaazaa irratti raawwatamu cimee itti fufeera

Haleellaan mootummaan Israa’el kutaa Gaazaa irratti raawwatu cimee itti fufeera. Dubbii himaan waraana Israa’el, jiraattonni Gaazaa kaabaa fi Magaalaa Gaazaa keessa jiraatan, gara Kibba Gaazaa akka baqatan ajaja dabarse. Waraanni Israa’el kallattii hundaan kaabaa Gaazaa fi magaalaa Gaazaa keessatti

Gamtaan Munshidoota Sikkoo fi Mandoo Hundeeffame
06/11/2023

Gamtaan Munshidoota Sikkoo fi Mandoo Hundeeffame

Gamtaan Munshidoota Sikkoo Mandoo yaa’ii jalqabaa hardha Waxabajjii 11/2023 magaalaa Adaamaatti geggeefameen kan hundaaye yoo tahu, kaayyoon gamtichaa aartii Islaamaa ulaagaa Hadiisaa fi Shari’aa guutu, sadarkaa qulqullina qabuun hojjatanii hawaasaaf dhiheessuu akka tahe ibsame. Haaluma kanaan aarti