Raammoo Bifa Roobaatiin Samii Harca’e
11/29/2022

Raammoo Bifa Roobaatiin Samii Harca’e

Roobni rahmata. Rabbiin guddaan rooba nuuf roobee waa biqilche. Kan biqiles ilmi namaatii fi uumamaaleen biraa irraa fayyadamu. Gama biraatiin roobni laga ta’ee yaa’a. Bishaan yaa’es jallifnee itti fayyadamna. Yoo barbaanne dhugnee yoo haajamnes huccuun miicanna. Haa ta’u malee yeroo tokko tokko roo

Nama Osoo Lubbuun Jiru Dogongoraan Awwaalame
11/28/2022

Nama Osoo Lubbuun Jiru Dogongoraan Awwaalame

Ilmi namaa zalaalam jiraachuuf hin uumamne. Haga murtaawaa isaaf kennametu jira. Yeroo isaaf kenname kana yoo raawwate gara ganda irraa hafuun hin danda’amnee imala. Duuti jalqabaa wal ajjeesuudhaan jalqabame. Obboleessatu obboleessa ajjeese. Haa ta’u malee eega ajjeeseen booda waan godhu wallaalee

Daa’ima Bineensi Guddifate
11/27/2022

Daa’ima Bineensi Guddifate

Ilmi namaa hoogganaa dachii tanaati jedhama. Ka humna qabu ka humna hin qabne gabroomsee of jalatti bulchuu danda’a. Akkasumas beeyladoota manaa horsiisee kan fedhu gurguree, kaan meeshaa itti fe’atee yoo barbaades kan qalee nyaatu hedduu qaba. Walumaa galatti ilmi namaa bineensota irratti aangoo ni

ilbiisa guyyaa tokko qofa jiraatee du’u
11/26/2022

ilbiisa guyyaa tokko qofa jiraatee du’u

Rabbi waan dachiirra jiru cufa yeroo murtaawaaf uume. Hunduu gaafa baallamni isaa gahe du’ee dachiirraa dhabama. Ilmi namaa avreejiidhaan haga waggaa 60 jiraata. Uumamni dhagaa fakkaatu kan Ocean Quahogs (Clams) jedhamuudhaan beekkamu ammoo, wagga 400 ol jiraata. Biyya teenya keessatti Harraagessi u

Bineensa Hin Dulloomne
11/24/2022

Bineensa Hin Dulloomne

Bineensi kun Naked mole rat jedhama. Naked mole rat jechuun, Afaan Oromootiin Hantuuta moluu qaama qullaa jiru jechuudha. Qaamni isaa guutuun rifeensa tuuchaa akka qaama hantuutaa hin qabu. Garuu rifeensa xixiqqaa ijaan hin mul’anne muraasa ni qaba. Rifeensi xixiqqaan kunis faaydaa ajaa’ibaa qaba. B

Gama Hawaa Yoo Imaluu Feete Afaan Raashiyaa Baruu Qabda
11/23/2022

Gama Hawaa Yoo Imaluu Feete Afaan Raashiyaa Baruu Qabda

Addunyaan tun buburreedha. Wanti heddu faallaa ilmi namaa yaaduun argamu danda’a. Fakkeenyaaf Atomikiin jalqaba gaafa oomishamu akka ilmi namaa ifaa ittiin ibsatuuf hojjatame. Har’a garuu meeshaa jireenya walii ittiin dhaamsan ta’eera. Meeshaan jalqaba tajaajila ilma naatiif oomishame kun, ammaan ta

Taphni Olompiikii Duraan Ayyaana Amantii Ture
11/22/2022

Taphni Olompiikii Duraan Ayyaana Amantii Ture

Addunyaan arraan tana waggaa afur afuriin dorgommii ispoortii garagaraa geggeessiti. Dorgommii kanarratti biyyoonni addunyaa hundi waan irratti hirmaataniif hawwii guddaan eeggama. Eega wal dorgommiin jalqabameen boodas miidiyaaleen addunyaa kumaatamaan lakkaawaman dorgommii kana ummata isaaniitiif

Bineensa Osoo Walqunnamtii Wal Hormaataa Raawwatu Du’u
11/21/2022

Bineensa Osoo Walqunnamtii Wal Hormaataa Raawwatu Du’u

Awustraaliyaa keessa bineensota Marsupial jedhamuun beekaman hedduutu jiru. Bineensonni kunniin laphee isaaniirraa korojoo ilmoolee keessatti guddisan qabaachuudhaan beekkamu. Sanyiiwwan kanniin keessaa inni Antechinus jedhamu garuu amala addaa ittiin beekkamu kan biraa qaba. Bineensi kun hantuuta k

Filiippiin Keessatti Bultii Diiguun Muslimoota Qofaaf Hayyamama
11/19/2022

Filiippiin Keessatti Bultii Diiguun Muslimoota Qofaaf Hayyamama

Waan ilmi namaa haalaan barbaadu keessaa inni tokko waahela jireenya argatee bulti ijaarrachuudha. Bulti ijaarrate san keessaa ilmoo horee sanyii bakka buufatee dachii tanarraa godaanuu fedha. Sababaa kanaaf jecha yeroo heddu mallaqni guddaan cidha irratti dhangalaafamaa bultiin ijaarrama. Akka aada

Dhiiga Dahabaa/Warqii Beeytuu?
11/17/2022

Dhiiga Dahabaa/Warqii Beeytuu?

Ilmi namaa dhugumatti uumama ajaa’ibaati. Rabbiin keenyas ilma namaa haala bareedaa irratti uumne jedhee bakka heddutti nuu hime. Mee waan kana xiinxallaa. Addunyaa tanarra ummata biiliyana 8 ta’utu jira. Garuu namni hundi garaagarummaa qaba. Warri lakkuutis waan adda ittiin ta’an qaban. Walumaa gal

Nama Miila Sadihiifi Qaama Saalaa Lama Qabu
11/15/2022

Nama Miila Sadihiifi Qaama Saalaa Lama Qabu

Fraancheskoo Lentinii jedhama. bara 1889 biyya Itaalii kutaa Siisiilii magaalaa Rozooliiniitti dhalate. Lentiiniin gaafa dhalatu miila sadih, faana afurii fi qubbeen 16 wajjiin dhalate. Akkasumas qaama saalaa lama qaba. miilli isaa kan 3ffaa sarbaa isaarraa ka’ee akkuma miila kaawaniitti biqile. Faa

Ta’ziyaa Miila Jeneraaltichaatiif Dirqamaan Qopheeffamte
11/12/2022

Ta’ziyaa Miila Jeneraaltichaatiif Dirqamaan Qopheeffamte

Addunyaan teenya mudannoowwan gagragaraa heddu keessa dabartee arra geesse. Qaroominaa fi haala jireenyaarratti hundaa’ee wantootni addunyaa teenya tanarratti raawwataman hedduudha. Dhibeen, waraanni fi dhimmootni addunyaan tun keessa dabarte waan laakkayamee dhumuu miti. Barruu tanaan seenaawwan da

Biyya Tanatti Ampuulii Gubatte Jijjiiruuf Hayyama Barbaachisa
11/07/2022

Biyya Tanatti Ampuulii Gubatte Jijjiiruuf Hayyama Barbaachisa

Addunyaan seera nam tolcheetiin bulaa jirtu tun seerota ilma namaatii fi uumamaalee biraatiif hin tolle heddu qabdi. Seeronni fedhinnaa namoota dhuunfaa muraasa irratti hundaa’uun bahan fedhinnaa namoota hedduu guutuu hin danda’an. Kun ammoo seeronni adda tahan hedduun akka bahan karaa saaqa. Adada

Dhiirri Roomaa Durii yeroo barbaadetti ilma isaa ajjeesuu mirga qaba
11/02/2022

Dhiirri Roomaa Durii yeroo barbaadetti ilma isaa ajjeesuu mirga qaba

Qaroomina addunyaan teenya argite keessaa inni tokko qaroomina Roomaa duriiti. Bulchiinsi Roomaa haalaan bal’aa ture. Biyyoota Awrooppaa heddu, Ardii Afriikaatii fi Eeshiyaanis bulchiinsa Roomaa jala turan. Warri roomaa yeroo sanitti wantoota garagaraa biyyoota hedduun wal barsiisanii turan. Haa tah

Yeroo 5 Aangoo Qabatee, Yeroo 4 Aangoorraa Fonqolchame
10/31/2022

Yeroo 5 Aangoo Qabatee, Yeroo 4 Aangoorraa Fonqolchame

Aangoon waan ilmi namaa akkaan bololuuf keeysaa takka. Nama heddutu hogganaa biyyaa tahuuf hawwa. Warra hawwu keessaa gariin karaa haqaatiin qabsaawee aangoo barbaadu argata. Gariin shiraan aangootti baha. Gaafa yeroon aangoo dhumtes, warri haqaan aangoo qabate aangoo hawaasatti deebisee aangoorraa

Qaamni Namticha Kanaa Waan Irra Kaayan Hunda Ofitti Maxxansa
10/29/2022

Qaamni Namticha Kanaa Waan Irra Kaayan Hunda Ofitti Maxxansa

Jamie Keeton jedhama. Lammii Ameerikaati. Akka addunyatti Can Head jedhamuun beekkama. Namticha mataa Xaasaa jechuu fakkaata. Maqaa kana wanti argateef waan mataan isaa xaasaa ykn qalaasa bishaanii fakkaatuufii miti. Bocni mataa isaa matama ilma namaa fakkaata. Haa tahu malee mataan isaa waan mataan

Sakandii Takka Takkaan Daa’imman Afurtu Dhalata
10/28/2022

Sakandii Takka Takkaan Daa’imman Afurtu Dhalata

Addunyaan teenya ummata biiliyana 7.5 ol qabdi. Lakkoofsi kun haalaan guddaa fakkaata. Waan dachiin dhiphattee namni bakka qubatu hin arganne namatti fakkaata. Haa tahu malee ummata kana cufa walitti qabnee osoo dirree tokko keessa dhaabnee, magaalaan biyya Ameerikaa tan Los Anjalas jedhamtu ummata

Namticha Gabaabaa Dheeratee Addunyaa Ajaa’ibsiise
10/26/2022

Namticha Gabaabaa Dheeratee Addunyaa Ajaa’ibsiise

Haala ijaarma qaamaatiin eenyummaa namaa yoo ibsan; diimaa dheeraa, furdaa gabaabaa, magaala dheeraa, gurraacha qal’aa jechaa dubbatan. Garuu nama gabaabaa dheeraa jedhamee yaamamu takkaa dhageeysanii beeytuu?Aadam Reeynar jedhama. Seenaan Aadam Reeynar heddus barreeffamuu baatu, rakkinni fayyaa kan

Warri Harka Bitaatiin Waa Dalagu Rakkate
10/23/2022

Warri Harka Bitaatiin Waa Dalagu Rakkate

Duudhaa biyyoota garagaraa keessatti harka bitaatiin waa dalaguun akka dogongoraatti laallama. Kanaaf maatiin ijoolleen isaanii wayta harka bitaatiin waa dalagan dhoorkuudhaaf tattaaffatu. dabalataan wantootni harka bitaatiin dalaguun dhoorkame ni jira. Islaamummaa keessatti harka bitaatiin nyaatuun

Bataskaana Kana Keessatti Maaltu Dhokfame?
10/21/2022

Bataskaana Kana Keessatti Maaltu Dhokfame?

Ilmi namaa hundi waan namarraa dhoyfatu qaba. Namuu waan mul’ifachuu fedhu bareechee ija namaa dura kaaya. Waan dhoysaa ammoo bakka namni hin arginetti haguuga. Nama dhuunfaa qofa osoo hin taane, biyyoonni addunyaarra jiran hundi icciitii adda addaa qabu. Akkuma iddoowwan agarsiisaaf qophaawan tuuri

Qaama namaa keessaa kan yoo murame deebi’ee biqilu beeytuu?
10/17/2022

Qaama namaa keessaa kan yoo murame deebi’ee biqilu beeytuu?

Qaama ilma namaa keessaa isa kamtu haalaan barbaachisa jennee osoo gaafannee namuu Onnee jedhee deebisuu mala. Dhugaadha onneen wiirtuu qaama keenyaati. Haatahu malee qaamoleen dirqama barbaachisan kan isaan malee jiraachuu hin dandeenye hedduudha. Tarii qaamonni akka harkaa fi miilaa, akkasumas gur

Furdinni Daangaa Dabre Lubbuu Nama Hedduu Galaafachutti Jira
10/14/2022

Furdinni Daangaa Dabre Lubbuu Nama Hedduu Galaafachutti Jira

Addunyaan wantoota ajaa’ibaa hedduun guutamteerti. Wanti guyyuu dhageenyu waan addaati. Dhugaa duraan waan beeknu seenu qorannoo addaatiin yoo dhageenyu ajaa’iba nutti ta’a. Yeroo tokko tokkos amanuun nutti ulfaatee fudhatuu dadhabna. barruu tana keessatti wantoota ajaa’ibaa muraasa isinii dhiheessi

Biyya Addunyaarraa adda taate
10/10/2022

Biyya Addunyaarraa adda taate

Biyyoonni addunyaa hundi aadaa fi duudhaa addaa qabu. Seenaan isaaniitis kan garagaraati. Warri walitti hidhannoo qabuu fi seenaa qooddatus hin dhabamu. Walumaa galatti haalli biyyoota garagaraa waan adda ittiin tahu qaba. Jaarraa keessa jirru kanatti ammoo siyaasaan waan biyyi takka ittiin beekkamu