Siimkaardiin Telefoonaa Hafuuf Deema
10/12/2022

Siimkaardiin Telefoonaa Hafuuf Deema

Guddinni teknoolojii guyyarraa guyyatti fooyya’aa deemutti jira. Warshaaleen meeshaa elektirooniksii oomishan hundi waan 5 irratti haalaan xiyyeeffatan. Tokkoffaan guddina meeshaa haalaan xiqqeessuu, 2ffaan ulfaatina isaa xiqqeessuu, 3ffaan Diizaayina isaa bareechisuu, 4ffaan humna xiqqaan akka soch

Teknoolojii Yeroo Balaa Namaaf Dirmatu
09/28/2022

Teknoolojii Yeroo Balaa Namaaf Dirmatu

Gama yaada ijootti osoo hin cehin dura waan tokko wal hubachiisuun gaariidha. Yeroo heddu Nuuralhudaa irratti barruulee adda addaa yoo katabnu, jecha konkolaataa jedhu daran jecha Makiinaa jedhu fayyadamna. namoonni heddu maaliif makiinaa jettanii Amaariffaan katabdan jedhanii nuun lolan. Jalqabarra

Dhangala’oowwan haalaan qaalii tahan keessaa muraasa
12/16/2021

Dhangala’oowwan haalaan qaalii tahan keessaa muraasa

Dhangala’oowwan armaan gadii kanneen gatiin haalaan qaalii tahan keessaa muraasa yoo tahan, Gatiin armaan gaditti kaahame hundi gatii gabaa Ameerikaa October 2021 keessa ture tahuu hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Liquid paper (gaaloonni tokko Dolaara 200) gaaloona 1 jechuun Litira 3.7Dhang

Teknoolojii Ajaa’ibaa, Kan Abad hin jijjiiramne.
11/20/2021

Teknoolojii Ajaa’ibaa, Kan Abad hin jijjiiramne.

Saayintistoonni Ija namaa laalanii kaameraa hojjatan. gurra namaa laalanii Microphone dalagan. allaattii laalanii xayyaara tolchan. waan hunda uumamarraa laallatanii hojjatan. garuu wanti isaan laalan waanuma gubbaarraa mul’atu qofa. uumamni garuu maqoo guddaa namaaf hin mul’anne heddu of keessaa qa

Faana-dhooytuu Apple (Apple AirTag) 
10/19/2021

Faana-dhooytuu Apple (Apple AirTag) 

Yeroo meeqa Furtuu manaa bakka Jiru wallaaltanii rakkattan? Riimoota TV dhabdanii barbaadaa hin oollee? Meeshaan nama jalaa dhokatee dhabamu lakkofsa hin qabu. Kaampaaniin Apple rakkina kanaaf furmaata gaarii qabatee dhufee jira.Apple Airtag Meeshaa kana Afaan Oromootiin “Faana Dhooytuu”jennee yaamu

Saatalaayitiin Emreets Suuraa Plaaneetii Mars erguu jalqabde
02/18/2021

Saatalaayitiin Emreets Suuraa Plaaneetii Mars erguu jalqabde

Emreets Rokeetii qorannoo Hawaa “Hope”jechuun moggaaste ji’a saddeet dura gara Plaaneetii Mars jedhamtu erguun, biyyoota Arabaa keessaa tan jalqabaa akka taate gabaasuun keenna ni yaadatama. Haaluma kanaan Rokeetiin Saatalaayitii qorannoo baadhate tun kibxata dabre Marsi irraa kilomeetra 1000 irratt

PUBG hin taphatinaa!
06/05/2020

PUBG hin taphatinaa!

PUBG’n (PlayerUnknown’s Battlegrounds) geema mobaayila irratti fe’amu yoo tahu, ijoolleen teenya hedduun jaalala Geema PUBG kana akka qaban argine, keessumattu ijoolleen biyya keessa naannawa magaaloota gurguddoo fi biyyoota alaa gara gaaratti jiraatan Dahattee taphataa oolti. PUBG kanaaf maraatee k

Koroonaa-vaayras irraa hubannoof
03/04/2020

Koroonaa-vaayras irraa hubannoof

Akkuma beekkamu, dhukkubni Koroonaa-vaayras jalqaba biyya Chaaynaatti mul’ate. Tohannoo mootummaa Chaaynaa ala tahuun biyyoota Addunyaaw 60 ol gahuun isaa ifa. Hanga ammaattis namoota 3,252 guutuu Addunyaa irraa lubbuu galaafatee jira. Namoota 95,141 oltu dhukkuba kanaan qabamee jiruu jibbe. Dhukku

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite
10/17/2018

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. ka

Feesbuukiin nama miiliyoona 50 butamee akka ture beekame
09/28/2018

Feesbuukiin nama miiliyoona 50 butamee akka ture beekame

Dhaabbanni Feesbuuk akka jedhetti akkaawontiin fayyadamtoota isaa miiliyoona 50 tahan qaamota hin beekamneen butamuu, Kiibxata dabre kan hubate tahuu ibse. Kanuma hordofuun Jum’aa hardhaa Feesbuuk fayyadamtoonni miiliyoona 90 tahan password isaanii akka jijjiiran kan godhe tahuu beeksise.Hogganaan s

Kophee ofiin of hidhu
06/12/2018

Kophee ofiin of hidhu

Kaampaaniin Naayik (NIKE) kophee ofumaa of hidhu hojjate. Kopheen kun chaarjii elektriikiitiin dalaga. eega miila keessa kaayanii booda yoo harkaan tuqan ni hidhama. wayta baafatuu fedhanis bakkuma san harkaan dhiiban. taa’anii haada kophee harkisaa ooluun hin jiru. teknoolojiin kun bara 2016 hojii

Riqicha Daawwitii irraa hojjatame.
04/01/2018

Riqicha Daawwitii irraa hojjatame.

Riqichi kun biyya chaayinaa daggala guddaa tokko keessatti gaara 2 jiddutti hojjatame. ol fageenyi isaa lafarraa Meetira 300 yoo tahu, lafarra ammoo Meetira 430 dheerata. akkasuma meetira 6 bal’ata. Riqichi kun Diizaayinara lammii israa’el kan tahe nama Haim Dotan jedhamuun Diizaayinni lafa kaayame,

Telefoona Foolii Fuunfatu.
03/12/2018

Telefoona Foolii Fuunfatu.

Jawwaalli Kun KAT S61 jedhama. namoota Konistraakshiina ykn Ijaarsa adda addaa keessa hojjataniif qophaahe. Bakka hojiitti akka tasaa yoo keemikaalli adda addaa banamee qilleensatti makamutti jiraate, foolii kemikaalaa fuunfatee Sagalee dhageessisa. kemikaalli qilleensa keessatti makame sun tarii w

Makiinaa Shofeera Malee Deemtu
01/23/2018

Makiinaa Shofeera Malee Deemtu

Amma booda Shofeerri gursaa buleefii shofeerri machaawes yaaddoo takka malee makiinaa oofuuf deema. Konkolaataan kun Self Driving Car jedhama. Self-Driving jechuun makiinaa ofiin of oofu jechu. Shofeerri keessa taa’ee rakkina akka tasaa mudatu horfofuu malee, wanti inni godhu heddus hin jiru. Makiin

Uber
01/21/2018

Uber

Rakkina biyya teenya keeysatti akkaan beekamu keessaa tokko rakkina taaksiiti. Nama hedduu osoo taaksii eeguu sa’aan hojii jala dabra. barataa heddutu sababaa taaksii barumsarraa hafa. Biyyoota Guddatan keessatti tajaajila taaksii teknoolojiin deeggaramutu jira. Tajaajilli akkanaa heddu tahus, kan y

Earphone Afaan Namaa Hiiku
12/08/2017

Earphone Afaan Namaa Hiiku

Kaampaaniin Google Earphone Ajaa’ibaa tokko hojjate. Earphone Bluutuuzaan dalagu kun, Afaan 40 hiikuu dandaha. kanaafuu namni Afaan ingiliffaa beeku, nama Afaan chaayinaa malee afaan biroo hin beeyne wajjiin walii galuuf deema jechu. Earphone kun chaarjii elektriikaatiin hojjata. eega yeroo takka ch

Tile (Meeshaa Furtuu namaa barbaadu)
10/27/2017

Tile (Meeshaa Furtuu namaa barbaadu)

Telefoona keenya yoo mana keeysatti bakka keenne dhabne, telefoona nama birootiin itti bilbillee yoo inni yaame barbaannee argina. furtuun yoo dhabame hoo? teknoolojiin haarawa dhufe kun, “amma booda furtuu eessa kaaye jettanii barbaadaa ooluun hafe” jedha. meeshaan kun haalaan xiqqaadha. furtuu irr